برچسب: salahedin

 • صنما چونک فریبی همه عیار فریبی، صنما چون همه جانی دل هشیار فریبی

  صنما چونکِ فریبی همه عیّار فریبی، صنما چون همه جانی دلِ هشیار فریبی

  سحری چون قمر آیی به خرابات درآیی بت و بتخانه بسوزی دل و دلدار فریبی

  دلِ آشفته نگیری خرد خفته نگیری تو بدان نرگسِ خفته همه بیدار[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • ماییم و دو چشم و جان خیره، بنگر تو به عاشقان خیره

  ماییم و دو چَشم و جانِ خیره، بنْگر تو به عاشقان خیره

  تو چون مه و ما به گِردِ رویت سرگشته چو آسمان خیره

  عقل است شبان به گِردِ احوال، فریاد از این شبان خیره

  مهره‌ای از جان ربودم بی دهان و بی دهان، گر رقیبِ او بداند گو بدان و گو بدان

  سرِّ او را نقش کردم نقش کردم نقش کرد، هر که خواهد گو بخوان و گو بخوان و گو بخوان

  پیشْ منکر[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دارد همانست او که پار آمد

  صلا رندان دگرباره که آن شاهِ قمار آمد، اگر تلبیسِ نو دارد همان است او که پار آمد

  ز رندان کیست این کاره که پیشِ شاهِ خون‌خواره میان بندد دگرباره که اینک وقتِ کار آمد

  بیا ساقیْ سبک‌دستم که من[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی