برچسب: saeb

 • نیست یک تن در جهان گویا اگر گویا دل است، چشم بینا پرده خواب است اگر بینا دل است

  نیست یک تن در جهان گویا اگر گویا دل است، چشمِ بینا پردۀ خواب است اگر بینا دل است

  هست از وحدت خزان و نوبهارِ او یکی بوستانِ آفرینش را گلِ رعنا دل است

  هیچ جا چون شعلۀ جَوّاله‌اش آرام[…]

 • Post published ago date 8 ماه قبل
 • Categories غزلیّات – آقای صائب تبریزی
 • در گذر از گفتگو تا ساغر هوشت دهند، جنت در بسته از لبهای خاموشت دهند

  در گذر از گفتگو تا ساغرِ هوشت دهند جنّتِ در بسته از لبهای خاموشت دهند

  سر مپیچ از گوشمالِ آن دو زلفِ عنبرین تا لبی خندانتر از صبح بناگوشت دهند

  پارۀ دل را چو عودِ خام بر آتش گذار تا[…]

 • Post published ago date 9 ماه قبل
 • Categories غزلیّات – آقای صائب تبریزی
 • هر کس فشاند بر من پر شور پشت دست، از جهل زد به خانه زنبور پشت دست

  هر کس فشانْد بر منِ پُر شور پشتِ دست از جهل زد به خانۀ زنبور پشت دست

  یابد چگونه راه در آن زلفْ دستِ ما جایی که شانه می گزد از دور پشت دست

  چون روی دست گل شود از[…]

 • Post published ago date 1 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای صائب تبریزی
 • اهل بازار ز زهاد به انصافترند، بیشتر دست و دهن آب کشان، پاک برند

  اهل بازار ز زهّاد به انصافترند، بیشتر دست و دهن آب کشان پاک برند

 • Post published ago date 1 سال قبل
 • Categories مطالع – آقای صائب تبریزی