برچسب: sa’eb tabrizi

  • اهل بازار ز زهاد به انصافترند، بیشتر دست و دهن آب کشان، پاک برند

    اهل بازار ز زهّاد به انصافترند، بیشتر دست و دهن آب کشان پاک برند

  • Post published ago date 1 سال قبل
  • Categories مطالع – آقای صائب تبریزی
  • نیست بر آیینهٔ دُردی‌کشان گردِ خلاف، می توان چون جام می دیدن تهِ دلهای صاف

    نیست بر آیینهٔ دُردی‌کشان گردِ خلاف، می توان چون جام می دیدن تهِ دلهای صاف زان شرابِ لعل سرگرمم که کمتر قطره اش سوخت کامِ لالهٔ آتش‌زبان را تا به ناف بادهٔ بی درد از میخانهٔ دوران مجوی، لاله نتْوانست یک پیمانه مِی را کرد صاف خاکسارانِ محبّت را شکوهِ دیگر است، سبزه از بال[…]

  • Post published ago date 3 سال قبل
  • Categories آقای صائب تبریزی