برچسب: mr attar

  • گر من اندر عشق مرد کارمی از بد و نیک و جهان بیزارمی

    گر من اندر عشق مردِ کارمی از بد و نیک و جهان بیزارمی

    کفر و دین درباختم در بیخودی چیستی گر بیخود از دلدارمی

    کاشکی گر محرمِ مسجد نیَم

    محرمِ دُردی‌کشِ خمّارمی