برچسب: mevlana، molana، molavi، qazal، rumi، رومی، غزل، مولانا، مولوی

  • بازم صنما چه می‌فریبی تو بازم به دغا چه می‌فریبی تو

    بازم صنما چه می‌فریبی تو بازم به دغا چه می‌فریبی تو

    هر لحظه بخوانیم کریمانه ای دوست مرا چه می‌فریبی تو

    عمری تو و عمرْ بی وفا باشد ما را به وفا چه می‌فریبی تو