برچسب: half arabic

 • درهم شکن چو شیشه خود را، چو مست جامی، بد نام عشق جان شو، اینست نیکنامی

  درهم شکن چو شیشه خود را چو مستِ جامی، بد نامِ عشقِ جان شو این است نیکنامی

  پرذوق چون صراحی بنشین اگر نشینی کن کالقدح مذیقا للقوم فی‌القیام

  عقلِ تو پایْ بندی عشقِ تو سربلندی، العقل فی الملام والعشق فی[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • وقتت خوش ای حبیبی، بشنو بحق یاری، ارحم حنین قلبی لا تسع فی ضراری

  وقتت خوش ای حبیبی، بشنو به حقّ یاری، ارحم حنین قلبی لا تسع فی ضراری

  دل را مکن چو خاره، مگْزین ز ما کناره، یا منیة الفاد، دار ولا تمار

  ساقیِّ خاصِ روحی در دِه مِیِ صبوحی، اللیل قد تولی[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • غدرالعشق فزلت قدمی، مزج‌الفرقة دمعی بدمی

  غدرالعشق فزلت قدمی، مزج الفرقة دمعی بدمی

  و حنی‌القلب بما اورثنی، ندما فی ندم فی ندم

  کرة الحجب وجودی و نآی، اسفا لیت وجودی عدمی

  و سقی الصب و قد اسکرنی، شرب القلب و[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • کل عقل بوصلکم مدهش، کل خد ببینکم مخدش

  کل عقل بوصلکم مدهش، کل خد ببینکم مخدش

  مست گشتم ز طعنه و لافش، دُردیَش خوشتر است یا صافش

  بصر العقل من جلالتکم، مثل الترک عینه اخفش

  کر شوم تا بلندتر گوید هر که[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی