برچسب: ganjawee

  • بیا ساقی آن صرف بیجاده رنگ به من ده که پایم درآمد به سنگ

    بخش ۳۱ – فرستادن اسکندر روشنک را به روم

    بیا ساقی آن صرفِ بیجاده رنگ به من دِه که پایم درآمد به سنگ

    مگر چاره سازم در این سنگریز چو بیجاده از سنگ یابم گریز