برچسب: bafqy

  • ریخت خونم را و بُرد از پیش آن بیداد کیش، خونِ چون من بیکسی آسان توان بردن ز پیش

    ریخت خونم را و بُرد از پیش آن بیداد کیش، خونِ چون من بیکسی آسان توان بردن ز پیش

    هست بیش از طاقتِ من بارِ اندوهِ فراق بیش ازین طاقت ندارم گفته‌ام سد بار بیش

    ناوَکَت گفتم ز دل بگذشت[…]

  • Post published ago date 10 ماه قبل
  • Categories آقای وحشی بافقی غزل – آقای نظامی گنجوی