برچسب: abou saeed abolkheyr

  • ابریست که خون دیده بارد غم تو، زهریست که تریاق ندارد غم تو

    ابریست که خونِ دیده بارَد غمِ تو زهریست که تریاق ندارد غم تو

    در هر نفسی هزار محنت زده را بی دل کند و ز دین بر آرَد غم تو

  • Post published ago date 2 سال قبل
  • Categories دوبیتی – آقای ابو سعید ابوالخیر