قوانین و آزادی‌ها


استفاده از منابع صریف در زاویه با تعدّی به حریم دیگران بلا مانع است، با این حال این موضوع به واسطۀ قرائت صریف مطرح شده است، بازنشر این قرائت ممکن است نیاز مند بازنگری در منابع استفاده شده در صریف در نظر آید یا ضروری باشد.