دسته: دوبیتی – آقای رودکی

  • در رهگذر باد چراغی که تُراست، ترسم که بمیرد از فراغی که تراست

    در رهگذر باد چراغی که تراست

    ترسم که بمیرد از فراغی که تراست بوی جگر سوخته عالم بگِرفت گر نشنیدی زهی دماغی که تراست
  • Post published ago date 4 سال قبل
  • Categories آقای رودکی دوبیتی – آقای رودکی