دسته: مختارنامه – آقای عطّار – باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع