یا مخجل البدر اشرقنا بلالا، یا ساقی الروح اسکرنا بصهبا

یا مخجل البدر اشرقنا بل لا، یا ساقی الروح اسکرنا بصهبا

لا تبخلن و اوفر راحنا مددا، حتی تنادم فی اخذ و اعطاء

دعنا ینافس فی الصهبآ من سکر، بالسکر یذهل عن وصف و اسما

خوابی الغیب قد املاتها مددا، راحا یطهر عن شح و شحنا

دیدگاهتان را بنویسید