گویند که عشق عقل‌آمیز خوش است، در هر صفتی که هست پرهیز خوش است

گویند که عشق عقل‌آمیز خوش است، در هر صفتی که هست پرهیز خوش است
آری، سخنت چون زر سرخ است و لیک، جان نیز فدای شمس تبریز خوش است

دیدگاهتان را بنویسید