گویند که صاحب فنون عقل کل است، مایه ده این چرخ نگون عقل کل است

گویند که صاحبِ فُنون عقلِ کل است، مایه دِهِ این چرخِ نگون عقل کل است

آن عقل که عقل داشت او جزوی بود، در عقل ز عقل شد کنون عقل کل است

دیدگاهتان را بنویسید