گرم در گفتار آمد آن صنم، این الفرار، بانگ خیزا خیز آمد در عدم، این الفرار

گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار بانگِ خیزا خیز آمد در عدم این الفرار

صد هزاران شعله بر درْ صد هزاران مشعله، کیست بر در، کیست بر در، هم منم این، الفرار

از درون نی آن منم گویان که بر در کیست آن هم منم بر در که حلقه می‌زنم، این الفرار

هر که پندارد دو نیمم پس دو نیمش کرد قهر ور یکیّ ام پس هم آب و روغنم این الفرار

چون یکی باشم که زلفم صد هزاران ظلمت است چون دو باشم چونکِ ماهِ روشنم این الفرار

گِردِ خانه چند جویی تو مرا چون کاله دزدْ بنْگر این دزدی که شد بر روزنمْ این الفرار

زین قفس سر را ز هر سوراخ بیرون می‌کنم سوی وصلت پرِّ خود را می‌کنم، این الفرار

در درونِ این قفس تن در سرِ سودا گداخت وز قفس بیرون به هر دم گردنم، این الفرار

بی ‌مِی از شمس الحق تبریز مستِ گفتنم، طوطیم یا بلبلم یا سوسنم این الفرار

دیدگاهتان را بنویسید