کیف اتوب یا اخی من سکر کأرجوان، لیس من التراب بل معصره بلامکان

کیف اتوب یا اخی من سکر کأرجوان، لیس من التراب بل معصره بلامکان
خط علی کؤسها کتابه شارحه، یأ من من یشربها من الممات و الهوان
من تبریز نبعه منبته و ینعه، فها الیها جانب و جانب الی الجنان

دیدگاهتان را بنویسید