چندان بدویده ام پس دل بی جان، آنجا که نه من بودم و نی کون و مکان

چندان بدویده ام پسِ دلْ بی جان، آنجا که نَه من بودم و نی کون و مکان

تا خویشتن و زمانه را گم کردم، گویی که به نزد من نه این است و نه آن

دیدگاهتان را بنویسید