پذیرفت این دل ز عشقت خرابی، درآ در خرابی چو تو آفتابی

پذیرفت این دل ز عشقت خرابی، درآ در خرابی چو تو آفتابی
چه گویی دلم را که از من نترسی، ز دریا نترسد چنین مرغِ آبی
منم دل سپرده برانداز پرده که عمریست ای جان که اندر حجابی
چو پرده برانداخت گفتم دلا هِی، به بیداریست این عجب یا به خوابی
بگفتم زمانی چنین باش پیدا بگفتا که شاید ولی برنتابی
دلم صد هزاران سخن راند زآن خوش، مرا گفت بشنو گر اهلِ خطابی
که گر او نه آب است باغ از چه خندد، وگر آتشی نیست چون دلْ کبابی
از این جنس باران و برقش جهان شد در اسرارِ عشقش چو ابرِ سحابی
بگفتم خمش کن چو تو مستِ عشقی مثالِ صُراحی پر از خونِ نابی
دلا چند باشی تو سرمستِ گفتن، چو در عینِ آبی چه مست سرابی
بر این و بر آن تو منه این بهانه، تو خود را برون کن که خود را عذابی
من و ماست کهگل سرِ خم گرفته، تو بردار کهگل که خمِّ شرابی
دلا خون نخسپد وَ دانم که تو دل، تو آن سیلِ خونی که دریا بیابی
بهانه‌ست این‌ها بیا شمس تبریز که مفتاح عرشی و فتّاح بابی

دیدگاهتان را بنویسید