هزاران غم بدل اندوته دیرم، هزار آتش بجان افروته دیرم

هزاران غم بدل اندوته دیرم، هزار آتش بجان افروته دیرم

بیک آهِ سحر کز دل برآرم هزاران مدّعی را سوته دیرم

دیدگاهتان را بنویسید