مردانه بیا که نیست کارِ تو مَجاز، آغاز بنِهْ ترانه‌ای بی آغاز

مردانه بیا که نیست کارِ تو مَجاز، آغاز بنِهْ ترانه‌ای بی آغاز
سبلت میمال خواجهٔ شهری تو، آخِر ز گراف نیست این ریشِ دراز

دیدگاهتان را بنویسید