مرحبا ای شهسوار تیز گام چون ز توفیقش گذشتی زین مقام

مرحبا ای شهسوار تیز گام چون ز توفیقش گذشتی زین مقام

شاد باش ای مقبلِ فرخنده فال گوی معنی را همی بر سوی حال

ای گلِ خندان سر از غنچه بر آر بادِ نوروز است و ابرِ نو بهار

خارِ غم بیرون کش از پای امید چون نسیم صبحدم دادت نوید

غافلا جامِ حیات آمیز بین حالتِ مردانِ شورانگیز بین

کارِ خود کن ای اسیرِ خود فروش عالمِ دیوانگان است هی خموش

از لبِ لعلِ شکر دور ای مگس رمزِ ما هم اهلِ ما دانند و بس

فال خورده در شخص شاعر و شعر از سایت گنجور، باغستان شهریار 08:45 شنبه 31 اردیبهشت 1401. “شهر” به “شعر” اصلاح شد، پیوند سایت گنجور افزوده شد، “باغستانشهریار” به “باغستان شهریار” اصلاح شد، 09:01 همین حوالی.

دیدگاهتان را بنویسید