مجموع تن و قالب خود را بنگر، جوقی مستند خفته بر همدیگر

مجموع تن و قالب خود را بنْگر، جوقی مستند خفته بر همدیگر
مونس خواهی، صلای بیداری زن، بر خفته منِهْ پای و از او در مگذر

دیدگاهتان را بنویسید