قومی که چو آفتاب دارند قدوم، در صدق چو آهن‌اند و در لطف چو موم

قومی که چو آفتاب دارند قدوم، در صدق چو آهن‌اند و در لطف چو موم
چون پنجه‌ی شیرانه‌ی خود بگشایند نی پرده رها کنند و نی نقش و رسوم

دیدگاهتان را بنویسید