عشّاق به یک دَم دو جهان دربازند، صد ساله بقا به یک زمان دربازند

عشّاق به یک دم دو جهان دربازند، صد ساله بقا به یک زمان دربازند
بر بوی دَمی هزار منزل بدوند وز بهر دلی هزار جان دربازند

دیدگاهتان را بنویسید