طرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد داغ و دردی کز تو باشد خوشترست از باغ ورد

طرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد داغ و دردی کز تو باشد خوشتر است از باغِ وَرد

دوستانت را که داغِ مهربانی دل بسوخت گر به دوزخ بگذرانی آتشی بینند سرد

حاکمی گر عدل خواهی کرد با ما یا ستم بنده‌ایم ار صلح خواهی جست با ما یا نبرد

عقل را با عشقِ خوبان طاقتِ سرپنجه نیست با قضای آسمانی برنتابد جهدِ مرد

عافیت می بایدت چشم از نکورویان بدوز عشق می ورزی بساطِ نیک نامی درنورد

زَهره ی مردان نداری چون زنان در خانه باش ور به میدان می روی از تیرباران برمگرد

حمل رعنایی مکن بر گریه ی صاحب سماع اهل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد

هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت شمع می‌بینم که اشکش می‌رود بر روی زرد

با شکایت ها که دارم از زمستانِ فراق گر بهاری باز باشد لَیْسَ بعد الوَردِ بَرد*

هر که را دردی چو سعدی می گدازد گو منال چون دلارامش طبیبی می کند داروست درد

فال خورده از دیوان آقای سعدی از میان غزلیات، به نظر سایت به وضعیّت راست چین تحمیل شده است، شاید نصب افزونه ی Rtl-tester و تنظیم آن به راست چین موضوع را مرتفع سازد امّا به گمان ما این فرآیند مناسب نیامد، ترجمه ی به نظر ما غلط “رفتن به محتوا” که با سُورس “Skip to content” چنان ترجمه گرفته است نیز با ترجمه ی دستی “گذر به محتوا” برای دست کم بیش از یک بار در سایت‌های Gardun.ir و Personally.ir و سایت حاضر Sarif.ir بارگزاری شده است. باغستان شهریار 10:01 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401. ترجمه ی مناسب به صورت دستی در Sarif.ir بارگزاری شد و در همین لحظات به نظر چینش تحمیل شدۀ چپ به راست اصلاح گشت، 10:05 همین حوالی. “ترجمۀ” به “ترجمه ی” ویراست شد، 10:11 همین حوالی. “ترجمه ی به نظر ما غلط گذر به محتوا نیز” به “ترجمه ی به نظر ما غلط “رفتن به محتوا” که با سُورس “Skip to content” چنان ترجمه گرفته است نیز با ترجمه ی دستی “گذر به محتوا”” ویراست شد، 10:19 همین حوالی. فاصله ی این بخش نوشته از شعر 300 پیکسل افزوده شد، 10:55 همین حوالی.

دیدگاهتان را بنویسید