سرگشته دلا به دوست از جان راهی‌ست، ای گم شده آشکار و پنهان راهی‌ست

سرگشته دلا به دوست از جان راهی‌ست، ای گم شده آشکار و پنهان راهی‌ست
گر شش جهتت بسته شود باکی نیست، کز قعر نهادت سوی جانان راهی‌ست

دیدگاهتان را بنویسید