جز صحبتِ عاشقان و مستان مپسند، در دل هوسِ قومِ فرومایه مبند

جز صحبتِ عاشقان و مستان مپسند، در دل هوسِ قومِ فرومایه مبند
هر طایفه‌ات به جانبِ خویش کشند، زاغت سوی ویرانه و طوطی سوی قند

دیدگاهتان را بنویسید