بی کار مشین، درآ، در آمیز شتاب، بی کار بُدن به خور بَرَد یا سوی خواب

بی کار مشین، درآ، در آمیز شتاب
بی کار بُدن به خور بَرَد یا سوی خواب
از اهلِ سماع می رسد بانگِ رباب
آن حلقه‌ی ذاهل شدگان را دریاب

دیدگاهتان را بنویسید