ای عربده کرده دوش با من، مِی خورده و کرده جوش با من

ای عربده کرده دوش با من، مِی خورده و کرده جوش با من
ای جان به حقِ وصال دوشین، در خشم چنین مکوش با من
گر با تو ز من بدی بگفتند، با بنده بگو مپوش با من

دیدگاهتان را بنویسید