ای عاشقان ای عاشقان من عاشق دیوانه ام در عشق و در شوریدگی در کاینات افسانه ام

ای عاشقان ای عاشقان من عاشقِ دیوانه ام در عشق و در شوریدگی در کاینات افسانه ام

از ساغر و پیمان مگو امروز با ما کز ازل مستِ شرابِ عشقِ او بی ساغر و پیمانه ام

مستِ شرابِ وصلِ او دیدیم ذرّاتِ جهان از جامِ وصلِ او نه من تنها کنون مستانه ام

جان و دلِ غم پرورم تا آشنای عشق شد از عقل وز علم و عمل یکبارگی بیگانه ام

تا خانۀ دل کرده ام خالی ز یادِ غیرِ او در خلوت و در انجمن دایم به او همخانه ام

ای محتسب در حقّ ما تا کِی گمان بد بری من مستِ چشمِ اوستم نه از مِیِ میخانه ام

تا حُسنِ رویش دیده ام تابان شده چون مهر و مه در تابِ نورِ او چنین شیدایی و دیوانه ام

گر گنجِ اسرارِ یقین خواهی که یابی بی گمان گو صدقْ پیش آر و بجو اندر دلِ ویرانه ام

تا جان به عشقِ مغبچه زُنّارِ ترسایی بِبَست همچون اسیری دایما در کفر و دین مردانه ام

فال خورده در شخص شاعر و شعر از سایت گنجور، باغستان شهریار 16:25 جمعه 23 اردیبهشت 1401. انتشار باغستان شهریار حوالی 03:26 شنبه 24 اردیبهشت 1401. شنبه 25 به شنبه 24 اردیبهشت اصلاح شد، 03:41 همین حوالی. به گمان فرار به جلویی بوده است از آقای ظریف به همراهی آقای کشیش اعظم کلیسای اعظم فرانسه، ردّ پایی از همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) نیز به گمان می‌رسد، این فال باب طبع ما نشد، به هر ترتیب فال آزاد چنین زوایایی نیز به گمان داراست، 03:43 همین حوالی.