ای روز برآ که ذرّه‌ها رقص کند، جان‌ها ز خوشی بی سر و پا رقص کند

ای روز برآ که ذرّه‌ها رقص کند، جان‌ها ز خوشی بی سر و پا رقص کند
آن کس که ازو چرخ و هوا رقص کند، در گوشِ تو گویم که کجا رقص کند

دیدگاهتان را بنویسید