ای روزِ نشاط و روشنی وقتِ تو خوش، وِی عالمِ عیش و ایمنی وقتِ تو خوش

ای روزِ نشاط و روشنی وقتِ تو خوش، وِی عالمِ عیش و ایمنی وقتِ تو خوش
در سایهٔ زلفِ تو دمی میخسپم، تو نیز دمی موافقت کنی وقتِ تو خوش

دیدگاهتان را بنویسید