ای جان و جهان و روشنایی همه خوش، آرامِ دلی و آشنایی، همه خوش

ای جان و جهان و روشنایی، همه خوش، آرامِ دلی و آشنایی، همه خوش
بر ما گذری اگر کنی سلطانی، ور بوسه مزید برفزایی، همه خوش

دیدگاهتان را بنویسید