این خو که تو راست هر کسی جویان نیست، هر چرخ ز آب جوی تو گردان نیست

این خو که تو راست هر کسی جویان نیست، هر چرخ ز آب جوی تو گردان نیست
هر کس نکشد کمان، کمان ارزان نیست، رستم باید که کار نامردان نیست

دیدگاهتان را بنویسید