امروز جمال تو بر دیده مبارک باد، بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

امروز جمالِ تو بر دیده مبارک باد، بر ما هوسِ تازه پیچیده مبارک باد

گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد ای پُر گل و صد چون گل خندیده مبارک باد

خوبان چو رُخَت دیده افتاده و لغزیده دل بر درِ این خانه لغزیده مبارک باد

نوروزِ رُخَت دیدم خوش اشک بباریدم نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

بی گفتِ زبانِ تو بی حرف و بیانِ تو از باطنِ تو گوشَت بشنیده مبارک باد

دیدگاهتان را بنویسید