از آبِ حیاتِ دوست بیمار نمانْد، وز گلبنِ وصلِ دوست یک خار نماند

از آبِ حیاتِ دوست بیمار نمانْد، وز گلبنِ وصلِ دوست یک خار نماند
گویند دریچه‌ای‌ست از دل سوی دل، چه جای دریچه که دیوار نماند

دیدگاهتان را بنویسید