اجری دِهِ ارواحی سلطان ابد، گر چه به لقب بهای دینی و ولد

اجری دِهِ ارواحی سلطان ابد، گر چه به لقب بهای دینی و ولد
مگذار که ساغر وفا درشکند، چون شیشه شکست پای مستان بخلد

دیدگاهتان را بنویسید