آن عشق که برق و بوش تا فرق رسید، عالم همه خورد کار با دلق رسید

آن عشق که برق و بوش تا فرق رسید، عالم همه خورد کار با دلق رسید

آبی که از او دامنِ خود می چیدم اکنون جوشید و آب تا حلق رسید

دیدگاهتان را بنویسید