آن ره که بیامدم کدامست، تا بازروم که کار خامست

آن ره که بیامدم کدام است تا باز رَوَم که کار خام است

یک لحظه ز کوی یار دوری در مذهبِ عاشقان حرام است

اندر همه دِه اگر کسی هست والله که اشارتی تمام است

صَعوه ز کجا رَهَد که سیمرغ پابستۀ این شگرفْ دام است

آواره دلا میا بدین سو، آن جا بنِشین که خوش مقام است

آن نُقل گُزین که جان فزایْ است وان باده طلب که با قوام است

باقی همه بو و نقش و رنگ است باقی همه جنگ و ننگ و نام است

خاموش کن و ز پای بنْشین چون مستی و این کنار بام است

کسره در بیت نخست از انتهای کار و در بیت پایانی از انتهای کنار حذف گردید، در بیت ششم ضمّه به گُزین در نقل گزین اضافه شد، باغستان شهریار، 02:29 دوشنبه 22 فروردین 1401.

دیدگاهتان را بنویسید