آن جاه و جمالی که جهان‌افروز است، وان صورت پنهان که طرب را روز است

آن جاه و جمالی که جهانْ افروز است، وان صورت پنهان که طرب را روز است
امروز چو با ماست درو آویزیم، دی رفت و پریر رفت، روز امروز است

دیدگاهتان را بنویسید